Detská Východ Liga

 

11. september Jahodná (okres Košice-vidiek)                 14. kolo

https://vychodroadliga.eu/events/dvl-1kolo-9-394/

 

2. október       Tatranská Lomnica (okres Poprad)          15. kolo

https://vychodroadliga.eu/events/dvl-1kolo-11/SÚŤAŽNÉ PODMIENKY

Detská Východ MTB liga 2021 (ďalej len DVL )

 

Článok č. 1

1.1 Detská Východ MTB Ligy je seriál pretekov v horskej cyklistike na východnom a čiastočne strednom Slovensku.

1.2. Detská Východ MTB Liga je súčasťou občianskeho združenia s názvom Východroadliga. ( ďalej VRL)

1.3 Organizačný výbor tvorí výkonný výbor Východroadligy o .z

1.4 Výkonný výbor VRL o. z., poveril riadením a koordináciou Detskej Východ MTB ligy (ďalej len DVL ) podpredsedu VRL o . z. Jozefa Potoka, ktorý je jej zakladateľom.

1.5 Ako podpredseda VRL o. z. a koordinátor DVL, poveruje Jozef Potok na základe dohody, iné osoby ( cyklistický, alebo športový klub, TJ, inú právnickú alebo fyzickú osobu ) technickou realizáciou jednotlivých kôl. Táto osoba má štatút organizačný – technicky realizátor ( OTR ).

 

Článok č. 2

2.1 Tento súťažný poriadok upravuje podmienky hodnotenia DVL 2021.

2.2 Ak tento súťažný poriadok nestanovuje inak, tak v primeranej miere platia pravidlá SZC a UCI pre disciplínu XCO, platné pre rok 2021.

2.3 OTR je zodpovedný za dodržanie všetkých všeobecne záväzných predpisov týkajúcich sa jednotlivých športových podujatí.

 

Článok č. 3

3.1 Koordinátor VDL v spolupráci s OTR vypracuje propozície súťaže, v ktorom musia byť jednoznačne vyznačené kategórie, pre ktoré je DVL vypísaná ( viď. článok č. 7.1 ). Tento rozpis / propozície zverejní najneskôr 15 dní pred termínom pretekov na svojich web stránkach. V propozíciách súťaže bude zverejnené aj online prihlasovanie. Prihlasovanie bude možné aj v daný deň pred pretekmi.

3.2 OTR môže podľa vlastného uváženia zverejniť schválený rozpis / propozície aj na iných web stránkach, prípadne ho rozposlať tretím osobám.

3.3 OTR vyberie termín súťaže v dňoch pracovného pokoja /sobota , nedeľa a sviatky /

3.4 OTR zodpovedá za implementáciu a dodržiavania pravidiel DVL.

 

Článok č. 4

4.1 Ak nie je určené inak preteky rozhodujú rozhodcovia delegovaní komisiou rozhodcov na podujatie SP XCM alebo VRL a DVL.

 

Článok č. 5

5.1 Neuskutočnenie pretekov DVL musí OTR oznámiť na vlastné náklady najneskôr 15 dní pred ich plánovaným konaním písomným oznámením na všetky adresy podľa článku č. 3 .2 tohto súťažného poriadku.

5.2 Podľa článku 5.1 sa postupuje aj pri zmene plánovaného termínu alebo miesta pretekov.

 

Článok č. 6

6.1 OTR prispieva na technické zabezpečenie pretekov DVL.

6.2 Pre preteky DVL sa určuje štartovné : 0.-€ pre kategóriu baby, 3.-€ pre kategórie Mikro až Starší žiaci bez časomiery. Preteky kde sa použije časomiera môžu určiť štartovné: 0, – € pre kat. Baby a maximálne 5,- € pre kat. Mikro až St. žiaci, žiačky.

6.3 Pretekári sa prihlasujú na preteky online prostredníctvom prihlasovacieho formulára uvedeného v propozíciách súťaže, prípadne aj v deň štartu preteku v kancelárii preteku alebo na jeho registrácii.

6.4 V priebehu súťažnej sezóny nesmie meniť pretekár svoju kategóriu. Pretekár z kategórie baby môže prostredníctvom zákonného zástupcu byť preradený do vyššej kategórie, ale už celý seriál súťaže DVL musí absolvovať v danej kategórií. Na prezentácií je zákonný zástupca povinný o tejto skutočnosti informovať rozhodcov a organizátorov.

 

Článok č. 7

7.1 DVL je pre rok 2021 vypísaná pre nasledovné kategórie : Baby – rok narodenia 2017 a mladší, Mikro – rok narodenia 2015 až 2016, Mili – rok narodenia 2013 až 2014, Mini – rok narodenia 2011 až 2012, Mladší žiaci – rok narodenia 2009 až 2010, Starší žiaci – rok narodenia 2007 až 2008.

7.2 Bodovanie DVL pre rok 2021. V každom kole série boduje prvých 15 pretekárov. Pretekár na prvom mieste vždy získava 20 bodov, ďalej zostupne druhý v poradí 14, tretí 13 až po pätnásteho pretekára v poradí, ktorý získa 1 bod. V prípade, že v kategórií štartuje menej ako 15 súťažiacich tak body sa budú prideľovať podľa počtu súťažiacich .Prvý pretekár získava v bodovacom systéme vždy 5 bodov naviac. Do konečného bodovania sa započítavajú všetky kola . Pri rovnosti bodov rozhoduje v záverečnom poradí : a/ viac účasti , lepšie umiestnenie b/ nižší vek pretekára.

7.3 Trate pre DVL pre rok 2021 sú doporučené nasledovne pre dané kategórie : a/ Baby, asfalt rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 1 – 2 minúty b/ Mikro, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 4 – 7 minút c/ Mili, terén rovina, doporučená dĺžka trate / čas : 8 – 12minút d/ Mini, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 12 – 15 minút e/ Mladší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 15 – 20 minút f/ Starší žiaci, technický terén, doporučená dĺžka trate / čas : 20 – 35 minút

7.4 Pre kategórie Mini, Mladší a Starší žiaci vytýči OTR okruh v teréne, ktorého dĺžka by nemala presiahnuť 2 km a ktorý obsahuje úseky ako nenáročné stúpanie a klesanie, zákruty a prekážky zodpovedajúce týmto vekovým kategóriám z pohľadu náročnosti. OTR pritom dbá na minimálnu časovú dostupnosť každého miesta okruhu.

7.5 Každá kategória je oddelenou súťažou chlapcov a dievčat. Spoločný štart je možný v prípade malého počtu štartujúcich na základe rozhodnutia hlavného rozhodcu.

7.6 Na DVL nie je predpísaný typ bicykla. Pre kategóriu Baby je možné použitie odrážadiel, trojkoliek alebo kolobežiek. Pre ostatné kategórie sa do poručuje horský bicykel, ale zároveň sú zakázané cestné a cyklokrosové bicykle.

7.7 Súťaž DVL je určená pre všetky deti bez povinnosti vlastniť licenciu SZC.

7.8 DVL štartuje od roku 2021 s čipmi na štartovných číslach , za ktoré OTR môže vyberať zálohu 2 € , ktorú pri vrátení čísla dostane späť . To isté platí pre vrátenie štartovného čísla pri pretekoch bez časomiery. Kategória BABY si štartové čísla môže ponechať.

7.8.1 Pri prezentácií nie je možné vyzdvihnúť štartové číslo pre iných pretekárov to neplatí pre zákonné zástupca alebo trénera).

7.8.2 Pri radení do štartovacieho koridoru sa postupuje nasledovne:

- Prví piati pretekári v priebežnom poradí príslušnej kategórie. Pretekár musí byť v priestoroch štartu minimálne 10. min. pred štartom. Pri oneskorenom nástupe na štart stráca poradie a radí sa na koniec.

 - Podľa štartových čísiel ( rozhoduje čas, resp. poradie prezentácie a to vo všetkých kategóriách okrem nesúťažnej kategórie baby).

 

Článok č. 8

8.1 Prví traja pretekári v každej kategórii získajú víťazné trofeje alebo medaily. Všetci pretekári v kategórii Baby získajú odmeny ( spravidla sladkosti alebo sponzorský darček ).

8.2 OTR môže na základe svojho rozhodnutia vyhlásiť špeciálnu „ detskú tombolu „ po skončení preteku, prípadne iné súťaže na základe pravidelnej účasti pretekárov na DVL.

8.3 Sponzorské balíky prípadne iné ceny budú získavať súťažiaci aj na základe viacnásobnej účasti na DVL.

8.5 Oficiálnym sloganom DVL je : Bicyklovať je radosť

 

Jozefpotokarex@gmail.com

mob.0905 218 712


Dodatok k súťažnému poriadku

Pokyny pre organizátora Detských pretekoch pri meraní časomierou.

1. Najneskôr 20 dní pred pretekmi vytvoriť propozície , ktoré je potrebné zaslať na Gmail adresu jozefpotokarex@gmail.com , kde po odsúhlasení tieto propozície pre pošlem na Gmail stancel@videocom.sk , ktorý pridelí prihlasovací link . Takto upravené propozície vám pre pošlem naspäť na ďalšie použitie a pre pošlem ich na stránku VRL,SZC . Prosím neposielajte mi propozície na Facebook, Messenger, Viber a podobne výlučné len na Gmail a v prípade že neodpovedám do jedného dňa upozornite má na Gmail pomocou mobilu.

2. Najneskôr 20 dní pred pretekmi prosím vytvoriť plagát a poslať mi to najlepšie v JPG na uloženie na Facebook a v PDF v prípade vytlačenia .

3. Odporúčam vytvoriť mapku trate , ktorú je potrebné rozlíšiť farebne pre jednotlivé kategórie , prípadne mapku prezentácie a parkovanie , súradnice pre navigáciu.

4. Prezentácia : sú dve možností ako zabezpečiť prezentáciu , jednou možnosťou je že si prezentáciu organizátor zabezpečí sám . Dohodne si za poplatok od Race Result zastúpený Jarom Štanclom nastavenie meracieho systému vytvorenie prihlasovacieho linku . Je možnosť prenájmu čísiel , dekodéra a snímacej antény a ostatných zariadení. Druha možnosť je že požiadate Jozefa Potoka o zabezpečenie prezentácie . V tom prípade použijem dekodér , ktorý vlastni VRL zabezpečím nastavenie systému na daný pretek za poplatok 50 eura pre Race Result a snímaciu anténu poplatok za prenájom 100 eura pre Race Result a štartovné čísla s čipom , ktoré sa musia vrátiť inak sú spoplatnené 2 eurami. Ostatné poplatky za spracovanie prezentácie budú dohodnuté s organizátorom.

5. Je potrebné dohodnúť čísla pre kategóriu Baby pri ktorých sa nepoužívajú čísla s čipom a tieto si môžu ponechať pretekárom , môžem takéto čísla doniesť k prezentácií , alebo si ich zabezpečí organizátor.

6. Organizátor podľa pokynov zo súťažného poriadku zabezpečí a riadne označí trať pre jednotlivé kategórie .

7. Organizátor zabezpečí ručné zapisovanie prichádzajúcich pretekárov do cieľa . Technika môže zlyhať./vypadne internet , začne pršať , vykopnú sa káble a podobne.

8. Organizátor zabezpečí ciel tak , aby sa pretekári nemuseli vracať cez cieľový snímač čipov s číslom a čipom . Je potrebné odoberať pretekárom čísla hneď po do jazde do cieľa . Čísla sa vracajú .

9. Organizátor zabezpečí miestnosť, alebo miesto prezentácie s pripojením na internet a elektriku.

10. Organizátor zabezpečí miesto konania tak, aby boli v blízkostí dostupné toalety prípadne bufet, alebo reštaurácia.

11. Odporúča sa zabezpečiť baličky pre kategóriu Baby , medaily pri do jazde do cieľa zabezpečenie a odovzdanie vecných cien pre ostatné kategórie.

12. Organizátor zabezpečí stupienky víťazov , odporúča sa ozvučenie.

 


Žiadne komentáre:

Zverejnenie komentára